Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Chonburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
graphic

การประชุมการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การประชุมการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

วันที่ 10 กันยายน 2562  นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้ง 25 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการสรุปผลการสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป
 

แกลเลอรี่